Giới thiệu chung

Phòng Thanh tra được quyết định thành lập vào tháng 4 năm 2011. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến năm 2020 được đổi tên thành phòng Pháp chế và Thanh tra. Xem tất cả